U bent hier

Kwaliteit van leven, wonen en zorg meten bij bewoners in Vlaamse woonzorgcentra

 

Hoe ervaren bewoners het woonzorgcentrum waarin ze wonen? Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, de Vlaamse Ouderenraad en het Expertisecentrum Dementie maken er werk van om dit betrouwbaar in beeld te brengen. Hieronder vind je meer informatie over het project.

 

1. Waarom dit project?

Vandaag hebben we slechts gedeeltelijk zicht op de kwaliteit van woonzorgcentra. Elk woonzorgcentrum registreert nu zelf een aantal aspecten van hun medisch-technische zorgkwaliteit, zoals bijvoorbeeld het aantal valincidenten en doorligwonden. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) brengt de registraties van alle Vlaamse woonzorgcentra samen in een lijvig sectorrapport.

De kwaliteit van wonen en leven in het woonzorgcentrum komt niet aan bod in de huidige metingen, net zoals de ervaring van de bewoners zelf op de achtergrond blijft. Bovendien kun je de resultaten niet raadplegen per woonzorgcentrum waardoor (toekomstige) bewoners en hun naasten geen inzicht hebben in de kwaliteit die er geboden wordt.

Met dit project komt de Vlaamse overheid tegemoet aan deze pijnpunten. De ervaring van de bewoners komt voorop te staan. Hoe zij de kwaliteit van zorg, wonen en leven ervaren wordt in kaart gebracht. Het staat woonzorgcentra vrij om deel te nemen aan de bevraging, maar wanneer ze deelnemen worden de resultaten transparant gemaakt via onze website www.zorgkwaliteit.be.

 

2. In het kort

Aan de hand van een vragenlijst wordt gepolst naar de ervaringen van bewoners rond tal van thema’s. Zo komen onder andere privacy, de band met de medewerkers en medebewoners en de maaltijden aan bod. Elke bewoner die dit zelfstandig kan, kan deelnemen door zelf de vragenlijst in te vullen. Bewoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op de hulp van enquêteurs die met hen de vragenlijst doornemen. De beleving van de bewoners wordt zo op een betrouwbare wijze in kaart gebracht.

De bewonersbevraging maakt deel uit van een groter project gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). In een latere fase wordt ook gepeild naar de ervaringen van de naasten van bewoners. Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een methodiek om de beleving van bewoners met dementie naar voor te brengen. Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo vertegenwoordigen de woonzorgcentra en worden ook betrokken in dit project. De Vlaamse overheid financiert het project.

 

3. Wie kan deelnemen?

 

Wie? Wat
Bewoners zonder cognitieve beperkingen Een bevraging waarbij bewoners zélf kunnen aangeven wat ze vinden van het leven, wonen en zorg in het woonzorgcentrum. Elke bewoner die dit zelfstandig kan, kan deelnemen door zelf de vragenlijst in te vullen. Bewoners die ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op een enquêteur die met hen de vragenlijst doorneemt en de antwoorden registreert.
Bewoners met cognitieve beperkingen (bv dementie) Omdat het voor deze bewoners niet mogelijk is om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, ontwikkelt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een specifieke observatiemethodiek om de door hen ervaren kwaliteit in beeld te brengen. De pilootstudie gaat door in 2024
Vertegenwoordigers In het najaar van 2024 zullen ook personen die dichtbij de bewoners staan hun mening kunnen geven. Per bewoner zal één vertegenwoordiger bevraagd worden over hoe hij of zij als naaste de kwaliteit in het woonzorgcentrum ervaart. Die bevraging verloopt digitaal.

 

4. Wat zijn de doelen?

Hoe ervaren bewoners zélf het woonzorgcentrum waarin ze wonen? Dat willen we te weten komen.

Meer concreet willen we: Een methode ontwikkelen om de ervaringen van bewoners en hun naaste op vlak van wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum periodiek te bevragen. Betrouwbare informatie transparant maken over de kwaliteit van leven, wonen en zorg in de woonzorgcentra voor (toekomstige) bewoners en hun naasten en vergelijking tussen woonzorgcentra mogelijk maken.

Nóg sterker inzetten op kwaliteitsverbetering in de woonzorgcentra en de ervaring van de bewoners hierbij centraal stellen. 

 

5. De partners

  1. Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg: Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren.
  2. Vlaamse Ouderenraad: De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. We streven naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over alle beleidsdomeinen heen.
  3. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil dementie in de samenleving op de agenda plaatsen om de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren.
  4. Vlaamse overheid, Departement Zorg
  5. Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo: De drie koepels van de woonzorgcentra in Vlaanderen (respectievelijk non-profit, openbaar, commercieel).

projectpartners

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.