U bent hier

Disclaimer en privacy

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Beheerder van de site

Deze website wordt beheerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw.

Privacy verklaring

U kan hier de privacy verklaring van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg lezen.

Interpretatie van de resultaten

De informatie op deze website is slechts één onderdeel van de kwaliteitsopvolging. Rangschikkingen van voorzieningen op basis van één of meerdere indicatoren, geven geen volledig beeld van de kwaliteit. De kwaliteitsindicatoren zijn een momentopname van een deel van de kwaliteit van zorg. Het is dus belangrijk om uw oordeel over de kwaliteit niet te laten afhangen van één indicator, maar van een geheel van kwaliteitsinformatie. Ook rapporten van Zorginspectie en van accreditatieorganisaties kunnen daarbij bijvoorbeeld relevant zijn. Bekijk ook de toelichting van de voorzieningen bij hun resultaten en verslagen (deze valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de voorziening). Eigenschappen van patiënten (vb. leeftijd van de patiënt, ziektetoestand) verschillen van voorziening tot voorziening. Deze verschillen beïnvloeden de scores van een voorziening. Daarenboven dateren sommige gegevens van enige tijd terug. Voorzieningen kunnen intussen de nodige verbeteracties genomen hebben.

Bespreek de informatie die u op deze website vindt zeker met uw behandelende arts. Hij/zij kan bijkomende informatie en/of nuances aangeven.

Gebruik van de site

Wij besteden veel aandacht en zorg aan deze website  en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op elk moment volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk trachten te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site via webmaster@zorgkwaliteit.be.

Sommige gegevens op deze website worden door de voorzieningen zelf ingevuld. Het gaat om volgende gegevens:

  • de introductietekst op de overzichtspagina van elke voorziening
  • de naam en de contactgegevens van de kwaliteitsverantwoordelijke en van de ombudsdienst
  • het websiteadres en het e-mailadres van de voorziening 
  • het al dan niet behaald hebben van een accreditatie, indien mogelijk
  • de toelichting van de voorziening bij elke indicator.

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van het ziekenhuis.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op, of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via webmaster@zorgkwaliteit.be.

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.

U stemt ermee in dat het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.